dissabte, 10 de desembre de 2011

Sigam Gansos! / ¡Seamos gansos!

Per avui, us deixe amb una gran reflexió que deuriem tenir present no tant sols com a docents, sino també com a persones. 

Para hoy, os dejo con una gran reflexión que deberíamos tener presentes no sólo como docentes, sino también como personas.

Primer us demanaria que mirareu aquest vídeo:
Primero os pediría que mirarais este vídeo:

I ara que ja l’heu vist, parlarem del treball cooperatiu. Què penseu d’aquest? 

L’autor Pere Pujolás, és un dels més involucrats en aquest tema i el qual, en el seu llibre “Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatòria” de l’editorial Aljibe, ens parla de la seua importància i de com dur-ho endavant a través de diverses pautes i estratègies que deuríem tindre en compte. 

Y ahora que ya lo habéis visto, hablemos del trabajo cooperativo. ¿Qué pensáis de éste?

El autor Pere Pujolás, es uno de los más involucrados en este tema y el cual, en su libro "Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria" de la editorial Aljibe, nos habla de su importancia y de como llevarlo a cabo a través de diversas pautas y estrategias que deberíamos tener en cuenta.

En el capítol II d’aquest llibre, nombra l’autor, que el treball cooperatiu és una estratègia bàsica a tindre en compte per atendre a la diversitat i està ,esta dins de la inclusió, objectiu bàsic en l’educació actual. 

En el capítulo II de este libro, nombra el autor, que el trabajo cooperativo es una estrategia básica a tener en cuenta para atender a la diversidad y ésta, esta dentro de la inclusión, medida básica en la educación actual.

Jonshon i Jonshon deien que per a que el treball cooperatiu siguera més productiu, deuríem tindre presents els següents punts: 

Que haja interdependència positiva, Una interacció cara a cara, Un compromís individual i una responsabilitat personal, a més d’utilitzar les habilitats interpersonals i fer una valoració regular i freqüent. 

Jonshon y Jonshon decían que para que el trabajo cooperativo fuera más productivo, deberíamos tener presentes los siguientes puntos:

Que haya una interdependencia positiva, una interacción cara a cara, un compromiso individual y una responsabilidad personal, además de utilizar las habilidades interpersonales y hacer una valoración regular y frecuente.


Però, Pujolas, n’afegeix dos més: 

Que els grups siguen heterogenis i que haja oportunitats iguals per a l’èxit. 

Pero, Pujolas, añade dos más:

Que los grupos sean heterogéneos y que haya oportunidades iguales para el éxito.

Però què és el treball cooperatiu? No l’hem de confondre amb treball en grup, sinó que va més enllà. Aquest té com a finalitat que tot el grup s’ajude mútuament per aconseguir els mateixos objectius la qual cosa fa que tothom, al finalitzar el treball entenga tot el procés del treball, així com el resultat final. 

Pero ¿Qué es el trabajo cooperativo? No lo hemos de confundir con el trabajo en grupo, sino que va más allá. Éste tiene como finalidad que todo el grupo se ayude mutuamente para conseguir los mismos objetivos lo que hace que todos, al finalizar el trabajo entienda todo el proceso de éste, así como el resultado final.


El treball cooperatiu deuria introduir-se ja des de l’educació infantil i els passos més importants que deurien seguir-se son: cohesionar el grup, treballar amb el grup com a recurs per a ensenyar i treballar amb equip com a contingut en si mateix a ensenyar. 

El trabajo cooperativo debería introducirse ya desde la educación infantil y los pasos más importantes que deberían seguirse son: Cohesionar el grupo, trabajar con el grupo como recurso para enseñar y trabajar en equipo como contenido en sí mismo a enseñar.

Si voleu saber més al respecte, us recomane que feu una ullada al llibre comentat anteriorment.

Si queréis saber más al respecto, os recomiendo que le deis un vistazo al libro comentado con anterioridad.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada